سید امیر منصوری

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی

سید امیر منصوری

اطلاعات عضویت

سمت در انجمن

عضو هیئت موسس, عضو هیئت مدیره, رئیس هیئت مدیره, عضو عادی

نوع عضویت

عضو پیوسته

تاریخ شروع عضویت

۱۳۹۴-۱۱-۰۱

تاریخ انقضاء عضویت

۱۳۹۵-۱۱-۰۱

اطلاعات تحصیلی

مقاطع تحصیلی طی شده

دکتری تخصصی

رشته تحصیلی دکتری

دكتري مطالعات شهري با تخصص معماري منظر

دانشگاه محل تحصیل دکتری

دانشکده معماری لاویلت پاریس