آرمان مینیاتور سجادی

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی

آرمان مینیاتور سجادی

اطلاعات عضویت

سمت در انجمن

عضو هیئت مدیره, نایب رئیس هیئت مدیره, عضو عادی

نوع عضویت

عضو پیوسته

تاریخ شروع عضویت

1394-11-01

تاریخ انقضاء عضویت

1395-11-01

اطلاعات تحصیلی

مقاطع تحصیلی طی شده

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد

معماری منظر

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)