لیلا تشکری

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی

لیلا تشکری

اطلاعات عضویت

سمت در انجمن

عضو عادی

نوع عضویت

عضو دانشجویی

تاریخ شروع عضویت

1394-11-01

تاریخ انقضاء عضویت

1395-11-01

اطلاعات تحصیلی

رشته تحصیلی

معماری منظر

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه تهران