مریم دبیری

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی

مریم دبیری

اطلاعات عضویت

سمت در انجمن

عضو عادی

نوع عضویت

عضو پیوسته

تاریخ شروع عضویت

1394-11-01

تاریخ انقضاء عضویت

1395-11-01

اطلاعات تحصیلی

مقاطع تحصیلی طی شده

کارشناسی, کارشناسی ارشد, دکتری تخصصی

رشته تحصیلی کارشناسی

معماری

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی

دانشگاه شیراز

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد

معماری منظر

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد

دانشگاه شهید بهشتی

رشته تحصیلی دکتری

معماری با گرایش منظر

دانشگاه محل تحصیل دکتری

پژوهشکده نظر