محمد مهدی جلال

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی

محمد مهدی جلال

اطلاعات عضویت

سمت در انجمن

عضو عادی

نوع عضویت

عضو دانشجویی

تاریخ شروع عضویت

۱۳۹۴-۱۱-۰۱

تاریخ انقضاء عضویت

۱۳۹۵-۱۱-۰۱

اطلاعات تحصیلی

رشته تحصیلی

معماری منظر

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه تهران