پژمان رئیسیان پروری

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی

پژمان رئیسیان پروری

اطلاعات عضویت

سمت در انجمن

عضو عادی

نوع عضویت

عضو پیوسته

اطلاعات تحصیلی

مقاطع تحصیلی طی شده

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد

معماری منظر

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران