سامان عزیزی مودب

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی

سامان عزیزی مودب

اطلاعات عضویت

سمت در انجمن

بارزس علی البدل, عضو عادی

نوع عضویت

عضو پیوسته

اطلاعات تحصیلی

مقاطع تحصیلی طی شده

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد

معماری منظر

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران