زهرا متولی

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی

زهرا متولی

اطلاعات عضویت

سمت در انجمن

عضو عادی

نوع عضویت

تاریخ شروع عضویت

۱۳۹۷-۰۱-۰۱

تاریخ انقضاء عضویت

۱۳۹۸-۰۱-۰۱

اطلاعات تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد

بین المللی امام خمینی (ره)