زهرا متولی

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی

زهرا متولی

اطلاعات عضویت

سمت در انجمن

عضو عادی

نوع عضویت

تاریخ شروع عضویت

1397-01-01

تاریخ انقضاء عضویت

1398-01-01

اطلاعات تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد

بین المللی امام خمینی (ره)