منظر در بحث آمایش سرزمین

موضوع منظر در بحث آمايش سرزمين، از موضوعات قابل مطرحي است كه در برنامه ريزي هاي ملي و منطقه اي به نظر مي رسد جايگاه ويژه اي داشته باشد. در همين راستا پاسخ به پرسش هاي ذيل و بحث و تبادل نظر در جهت تبيين موضوع ما را به يك درك روشن رهنمود خواهد ساخت:

پرسشهاي اصلي موضوع؛

  • ضرورت پرداختن به موضوع منظر در مطالعات و انجام عمليات برنامه ريزي آمايشي سرزمين چيست؟
  • اهم ساختار ها و عناصري كه ذيل موضوع منظر در بحث آمايش سرزمين، ضرورت مطالعه و حوزه عملياتي دارند، چيستند؟
  • ضمانت هاي اجرايي در اين حوزه چيستند و در حوزه قانوني و حقوقي  لزوم اجراي قوانين منظرين جهت حفظ و ايجاد منظر واحد و يا با هويت از يك سرزمين با چه سياست هايي ميتواند تحقق پيدا كند؟

جمع بندی موضوع

در خصوص ضرورت پرداختن به موضوع منظر در مباحث آمايشي نظرات دو گانه اي در مباحثه وجود داشت، برخي نظرات به دليل ضعف در مواد درسي اين رشته تحصيلي و فقدان آموزه هاي دانشگاهي جايگاهي را براي معماران و برنامه ريزان منظر در حوزه هاي كلان متصور نبود و نظر مقابل با توجه به ماهيت موضوع لزوم ورود اين صنف حرفه اي را لازم ميداند و نقش اين گروه صنفي را به عنوان ساماندهي كننده اطلاعات ديگر گروههاي تخصصي دخيل در اين پروژه ها تعريف مي كند.
Kahlilpour 01
Kahlilpour 02
Kahlilpour 03همچنين در بقيه پرسش هاي مطرح شده بحث قابل توجهي صورت نپذيرفت البته نكات ارزنده اي رو آقاي سوزنچي مطرح كردند، اما چنانكه از مباحثه پيش رفت به نظر ميرسد پاسخ به پرسش هاي كاربردي در مقياس كلان با محدوديت هايي مواجه است كه به دليل فقدان نظام آموزشي، عدم بخش بندي تخصصي رشته تحصيلي منظر و همچنين نبود جايگاه حرفه اي و صنفي در سازمان ها و قوانين ذيربط منجر به عدم مؤثر بودن در حوزه هاي كلان  خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *