گزارش برنامه بازدید از جنگلهای مرسی سی (راش) و ییلاق خرونرو

برنامه بازدید از جنگل های مرسی سی (راش) و ییلاق خرونرو در آخرین جمعه پائیز مورخ ۹۶/۰۹/۲۴ با حضور دکتر

بیشتر بخوانید

از بازار تا مال – برنامه بازدید نیمروزه از فضاهای تجاری منطقه تجریش

در راستای برنامه های آموزشی و بازدیدهای کوتاه نیمروزه در سطح شهر، برنامه بازدید از پروژه های تجاری منطقه تجریش

بیشتر بخوانید