عضویت

برای عضویت در انجمن علمی معماری منظر ایران، پس از مطالعه اساسنامه انجمن و شرایط عضویت مندرج در آن نسبت به تکمیل فرم و پرداخت حق عضویت سالیانه اقدام نمایید. اطلاعات و مدارک ارسالی شما بررسی و نتیجه نهایی عضویت به اطلاع شما خواهد رسید.
به اطلاع می رساند، برای اعضای محترم انجمن، تنها گواهی عضویت صادر می شود. چنانچه در آینده بستر صدور کارت فراهم شود، به اطلاع اعضا خواهد رسید.
ضمنا گواهی عضویت بر اساس نوع عضویت در هنگام ثبت نام صادر خواهد شد. متقاضیان استفاده از حق عضویت در انجمن های علمی در بنیاد نخبگان نیز توجه داشته باشند صدور گواهی برای این بنیاد به صورت عضو پیوسته یا هر عضویت دیگر منوط به فعالیت در انجمن و تایید هیئت مدیره خواهد بود. بنابراین برای اعضای جدید گواهی صادر نخواهد شد.
خواهشمند است هنگام ثبت نام به موارد فوق توجه فرمایید. در غیر اینصورت حق عضویت پرداخت شده، قابل عودت نیست.