عضویت

برای عضویت در انجمن علمی معماری منظر ایران، پس از مطالعه اساسنامه انجمن و شرایط عضویت مندرج در آن نسبت به تکمیل فرم و پرداخت حق عضویت سالیانه اقدام نمایید. اطلاعات و مدارک ارسالی شما بررسی و نتیجه نهایی عضویت به اطلاع شما خواهد رسید.
بعد از تایید مدارک، پروفایل کاربری برای شخص ایجاد خواهد شد. در حال حاضر امکان صدور کارت عضویت و گواهی برای نهادها امکان پذیر نیست. تاریخ عضویت و انقضای آن در پنل کاربری قابل مشاهده خواهد بود.
خواهشمند است هنگام ثبت نام به موارد فوق توجه فرمایید. در غیر اینصورت حق عضویت پرداخت شده، قابل عودت نیست.