عضویت

برای عضویت در انجمن علمی معماری منظر ایران، پس از مطالعه اساسنامه انجمن و شرایط عضویت مندرج در آن نسبت به تکمیل فرم و پرداخت حق عضویت سالیانه اقدام نمایید. اطلاعات و مدارک ارسالی شما بررسی و نتیجه نهایی عضویت به اطلاع شما خواهد رسید.