علی عاشوری

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی

علی عاشوری

اطلاعات عضویت

سمت در انجمن

عضو عادی

نوع عضویت

عضو پیوسته

تاریخ شروع عضویت

1394-11-01

تاریخ انقضاء عضویت

1395-11-01

اطلاعات تحصیلی

مقاطع تحصیلی طی شده

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد

معماری منظر

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران