بیانیه ضرورت تشکیل انجمن

در این بخش نقطه نظرات اساتید معماری منظر دانشگاه های مختلف کشور در خصوص ضروروت شکل گیری و راه اندازی انجمن علمی در قال بیانیه آمده است. این بیانیه ها در اولین گردهمایی انجمن رونمایی شدند.