ساختار انجمن

بر اساس اساسنامه انجمن، ساختار انجمن متشکل از یک هیئت مدیره و کمیته های موردنیاز به عنوان زیرمجموعه آن است.
Chart