اساسنامه

به نام خدا
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – معاونت پژوهشي
دفتر انجمنهاي علمي ايران

”اساسنامه “ انجمن علمی معماری منظر
The Iranian Scientific Association of Landscape Architecture

فصل اول – كليات و اهداف

ماده 1: به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي معماری منظر و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در حوزه معماری منظر می‌باشد، انجمن علمی معماری منظر ایران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.
ماده 2: انجمن مؤسسه‌اي غير انتفاعي است و در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي، حرفه‌ای و فني فعاليت مي‌كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئیس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد.
ماده 3: مركز انجمن در شهر تهران مي‌باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن‌هاي علمي مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.
تبصره: هيئت مديره مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي كثيرالانتشار اعلام شود و كتباً به اطلاع كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.
ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم – وظايف و فعاليت‌ها:

ماده 5: به‌منظور نيل به هدف‌هاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به‌عمل خواهد‌آورد:
1-5- ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان داخلی و بین‌المللی و سایر کارشناسانی که در حوزه معماری منظر فعالیت می‌کنند.
2-5- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم و هنر معماری منظر سر و كار دارند.
3-5- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.
4-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
5-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني با توجه به شیوه‌های نوین آموزش و پژوهش در قالب سفرهای پژوهشی، مشاوره آموزشی، برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه و انجام سایر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی
6-5- برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي.
7-5- انتشار كتب و نشريات علمي در سطح ملی و بین‌المللی.

فصل سوم – انواع و شرايط عضويت

1-6- عضويت پيوسته
مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در حوزه معماری منظر مي‌توانند به صورت مستقیم به‌عضويت پيوسته درآيند.
2-6- عضويت وابسته
اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مرتبط با منظر به صورت مستقیم فعالیت کرده باشند و دانش و مهارت آن‌ها به تأیید هیئت مدیره یا کمیته منتخب او رسیده باشد، به عضویت وابسته در می‌آیند.
3-6- عضويت دانشجويي
كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي زیر گروه هنر، محیط، منظر، شهرسازی و معماری به تحصيل اشتغال دارند.
4-6- عضويت افتخاري
شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در حوزه معماری منظر حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند، با تأیید هیئت مدیره به عضویت افتخاری در انجمن در می‌آیند.
5-6- اعضاي مؤسساتي (حقوقي)
سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط به معماری منظر فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.
تبصره 1: اعضای وابسته با 5 سال سابقه عضویت یا فارغ‌التحصیلان داراي درجه كارشناسي ارشد در يكي از رشته‌هاي مرتبط با منظر و به شرط داشتن 5 سال سابقه فعالیت مفید و ارائه رزومه تخصصی مرتبط با منظر خود و گذراندن دوره‌های تخصصی و آموزشی، مي‌توانند با تصويب هيئت مديره یا کمیته منتخب آن به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
تبصره 2: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.
ماده 7: هر يك از اعضاء، سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهدكرد.
تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حقی نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.
تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.
ماده 8: عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:
1-8- استعفاي كتبي
2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه
تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

نکته: نوع عضویت در انجمن با توجه به شرایط فوق منوط به تایید هیئت مدیره و شرکت در فعالیت های انجمن خواهد بود. به طور خاص برای افراد جدید الورود گواهی عضویت جهت استفاده در بنیاد نخبگان صادر نمی وشد و صدور این گواهی بعد از عضویت، منوط به شرکت در فعالیتهای انحمن و تایید هیئت مدیره خواهد بود.

فصل چهارم – اركان انجمن

ماده 9: اركان اصلي عبارتند از:
الف: مجمع عمومي
ب: هيئت مديره
ج: بازرس
الف: مجمع عمومي
ماده 10 : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.
1-10- مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي‌شود و با حضور يا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثر آراء معتبر است.
2-10- مجمع عمومي فوق‌العاده در مورد ضروري با دعوت هيئت مديره يا بازرس (بازرسان) و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود.
3-10- در صورتي‌كه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومي رسميت نيافت جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهديافت. در ضمن اخذ آراء مي‌تواند بصورت مکاتبه ای ـ براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط هيئت مديره تدوين مي‌شود ـ انجام شود.
تبصره 1: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به‌صورت كتبي يا آگهي در روزنامه‌ كثير‌الانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.
تبصره 2: يك‌سوم اعضاي پيوسته مي‌توانند مستقيماً اقدام به دعوت براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند مشروط بر اينكه هيئت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره يا بازرس تصريح نمايند.
تبصره 3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهدبود كه در تقاضانامه ذكر شده‌است.
تبصره 4: شرايط تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده همانند شرايط تشكيل مجمع عمومي عادي است و تصميمات آن با دو سوم آراء شرکت‌کنندگان معتبر است.
ماده 11: وظايف مجامع عمومي
الف –مجمع عمومي عادي
– انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بيش از يك بارزس اصلي)
– تصويب خط مشي انجمن
– بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس (بازرسان)
– تعيين ميزان حق عضويت
– عزل هيئت مديره و بازرس (بازرسان)
– بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.
ب – مجمع عمومي فوق‌العاده
– تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
– تصويب انحلال انجمن
تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.
تبصره 2: مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك رييس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند.
تبصره 3: اعضاي هيئت رييسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند.
تبصره 4: اعضاي هيئت رييسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس كانديدا كرده‌اند.
پ– هيئت مديره
ماده 12: هيئت مديرة انجمن مركب از 7 عضو اصلي و 2 عضو علي‌البدل است. كه هر 2 سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند.
1-12- هيچ يك از اعضا نمي‌توانند بيش از دو دوره متوالي به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.
2-12- عضويت در هيئت مديره افتخاري است.
3-12- هيئت مديره حداكثر تا 1 ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي‌نمايد.
4-12- كليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضاي رئیس انجمن و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئیس انجمن يا نایب رئیس انجمن معتبر است.
5-12- هيئت مديره موظف است برحسب نياز هر يك ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است.
6-12- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است.
7-12- كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورت‌ جلسات هيئت مديره نگهداري مي‌شود.
8-12- شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهدبود.
9-12- درصورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيئت مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقيماندة دورة عضويت به جانشيني وي تعيين خواهدشد.
10-12- شركت بازرس (بازرسان) در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.
ماده 13: هيئت مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظايف اختيارات آن به شرح زير است:
1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي
2-13- تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها
3-13- هيئت مديره مي‌تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است انجام مي‌دهد.
4-13- جز دربارة موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيئت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجام دارا مي‌باشد.
5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز نامه مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
6-13- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل به‌غير.
7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي
8-13- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن
9-13- جلب هدايا و كمكهاي مالي
10-13- اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي
11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.
12-13- ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
13-13- هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان دوره تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال نمايد.
تبصره: هيئت مديره پيشين تأييد هيئت مديره جديد از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.
ج – بازرس (بازرسان)
ماده 14: مجمع عمومي عادي 2 نفر را به‌عنوان بازرس اصلي و 1 نفر را به عنوان علي‌البدل براي مدت 2 سال انتخاب مي‌نمايد.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.
ماده 15: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است.
1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي
2-15- بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي
3-15- گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي
تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي را در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره براي بررسي در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگيرد.

فصل پنجم – گروههاي علمي انجمن

ماده 16: انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل دهد كه براساس شرح وظايفي كه از سوي هيئت مديره براي آنها تعيين شود به فعاليت مي‌پردازند.
1) گروههاي تخصصي
2) كميته آموزش و پژوهش
3) كميته انتشارات
4) كميته آمار و اطلاعات
5) كميته پذيرش و روابط عمومي
6) كميته گردهمايي‌هاي علمي
1-16- انجمن مجاز به تشكيل گروهها و كميته‌هاي ديگري كه بر حسب نياز احساس مي‌شود، نيز مي‌باشد.

فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه

ماده 17: منابع مالي انجمن عبارتند از:
1-17- حق عضويت‌ اعضا
2-17- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي و فروش كتب و نشريات علمي
3-17- دريافت هدايا و كمكها
4-17- كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهدشد.
ماده 18: درآمدها و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي‌شود.
ماده 19: كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري مي‌شود.
ماده 20: كليه مدارك و پرونده مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليت‌هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده 21: هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است.
ماده 22: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند.
ماده 23: درصورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسويه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدكرد. هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهيها كليه داراييهاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.
ماده 24: اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 24 ماده، 48 زيرماده و 17 تبصره در جلسه مورخ 1392/2/25 مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.