محمدرضا فروزنده

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی

محمدرضا فروزنده

اطلاعات عضویت

سمت در انجمن

عضو عادی

نوع عضویت

عضو پیوسته

تاریخ شروع عضویت

1398-04-13

تاریخ انقضاء عضویت

1399-04-13

اطلاعات تحصیلی

مقاطع تحصیلی طی شده

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد

مهندسی معماری منظر

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران