گزارش بازدید گروهی از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران

بازدید از مجموعه آثار منتخب موزه هنرهای معاصر در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۶ با حضور حدودا ۳۰ نفر از دانشجویان

ادامه